Ubahlah ke dalam skala Fahrenheit! 60°R

Ubahlah ke dalam skala Fahrenheit!

60°R

Jawab :

60°R = 167°F.

 

Dijawab Oleh : Kunjaw