akar 3 ditambah akar 12 berapa ya?

hallo mau tanya nih akar 3 ditambah akar 12 berapa ya?

Jawab :

akar 3+akar 12=akar 3+2 akar 3 =(1+2)akar 3 =3 akar 3

 

Dijawab Oleh : Kunjaw